table_lamp_italy_italy_1_light_murano_glass
italy_italy_lighting_ceiling_murano_glass_omg_5lights_colors237
€ 239,00
table_lamp_fantasy_composition8
table_lamp_deep_blu_fantasy_chrome_murano_glass_6
€ 389,00
table_lamp_crill_murano_glass_omg_sbruffi_99
img_1777.jpg
H 50 W 30 L 30cm(H 19 W 11 L 11인치)

테이블 램프 Ciril-Blown Disco Colour

€ 450,00
original_murano_glass_calla_sbruffi_style
original_murano_glass_0453img_4536jpg
H 45 W 30 L 40cm(H 17 W 11 L 15인치)

테이블 램프 Calla Sbruffi-Murano Glass

€ 690,00
table_lamp_murrine_punk_murano_glass_99
20180621_0096
H 50 W 25 L 30cm(H 19 W 9 L 11인치)

테이블 램프-펑크-Original Murano Glass OMG

€ 990,00
1445426505296.jpg
1445426505296.jpg
€ 1690,00
1445426505296.jpg
1445426505296.jpg
€ 1950,00
Lamp_2_black_original_murano_glass_1
일출_원래_무라노_테이블_램프_유리_4
€ 3490,00
lumino_table_lamp_original_murano_glass_omg_cromo_3
lumino_table_lamp_original_murano_glass_omg_3
€ 329,00
lumino_table_lamp_original_murano_glass_omg_2
lumino_table_lamp_original_murano_glass_omg_2_cromo
H 50 W 30 L 30cm(H 19 W 11 L 11인치)

테이블 램프 금성-오리지널 무라노 유리

€ 329,00
flambeau_3_murano_glass_3
flambeau_3_murano_glass_2
€ 1990,00
Lamp_1_original_murano_glass_1
sky_table_lamp_original_murano_glass_1
€ 3490,00
carnation_lamp_original_murano_glass_99
carnation_lamp_original_murano_glass_23
€ 1390,00
table_lamp_original_murano_glass_omg_sbruffi
table_lamp_original_murano_glass_omg_sbruffi1
H 34 W 46 L 30cm(H 13 W 18 L 11인치)

테이블 램프 Dios-블로운 앰버 컬러

€ 390,00
sbruffi_table_lamp_venetian_original_murano_glass_omg
sbruffi_table_lamp_venetian_original_murano_glass_omg1jpg
H 34 W 46 L 30cm(H 13 W 18 L 11인치)

테이블 램프 Ariston-Blue Glass Blown

€ 390,00
lumino_table_lamp_original_murano_glass_omg_cromo_5
H 50 W 30 L 30cm(H 19 W 11 L 11인치)

테이블 램프 샤갈-오리지널 무라노 유리

€ 329,00
table_lamp_orange_fantasy_chrome_murano_glass_2
table_lamp_orange_fantasy_chrome_murano_glass_3
H 30 W 30 L 30cm(H 11 W 11 L 11인치)

Hercules-테이블 램프-오리지널 무라노 유리

€ 389,00
Aquarium_table_lamp_murano_glass_1
Aquarium_table_lamp_murano_glass_2
€ 3490,00
램프_2_오렌지_원래_무라노_유리_1
램프_2_오렌지_원래_무라노_유리_2
€ 3490,00
venetian_floral_chandelier_murano_glass_omgf0307_5_ca55_004
H 70 W 47 L 55cm(H 27 W 18 L 21인치)

테이블 램프 Flambeau-Blue Floral-Murano Glass-5 등

€ 2290,00
omg_original_murano_glass_sbruffi_table_lamp
original_murano_glass_0438img_4521jpg
H 56 W 47 L 46cm(H 22 W 18 L 18인치)

테이블 램프 Sbruffi XNUMX 개의 조명-Murano Glass

€ 1290,00
flambeau_1_murano_glass_15
flambeau_1_murano_glass_23
H 55 W 47 L 55cm(H 21 W 18 L 21인치)

테이블 램프 Flambeau-Floral-Murano Glass-5 등

€ 1990,00
tris_lamp_original_murano_glass_1
tris_lamp_original_murano_glass_2
H 55 W 40 L 40cm(H 21 W 15 L 15인치)

테이블 램프 A3-Tris-오리지널 무라노 유리

€ 890,00
sbruffi_table_lamp_original_murano_glass_omg
sbruffi_table_lamp_original_murano_glass_omg1
H 50 W 40 L 30cm(H 19 W 15 L 11인치)

테이블 램프 Ares-블로우 믹스 컬러

€ 450,00
table_lamp_flambeau_crystall_original_murano_glass_omg8
table_lamp_flambeau_crystall_original_murano_glass_omg19
€ 3900,00
table_lamp_yellow_dot_fantasy_chrome_murano_glass6
table_lamp_yellow_dot_fantasy_chrome_murano_glass2
€ 389,00
Sculpture_sommerso_jellyfish_original_murano_glass_omg
Sculpture_sommerso_jellyfish_original_murano_glass_omg1
€ 4190,00
turtle_smmerso_original_murano_glass_omg
turtle_smmerso_original_murano_glass_omg7
€ 2950,00
Rollins_lamp_original_murano_glass_omg_italy_venetian
Rollins_lamp_original_murano_glass_omg_italy_venetian4
€ 1190,00
frida_lamp_original_murano_glass_omg_italy_venetian02
frida_lamp_original_murano_glass_omg_italy_venetian35
H 33 W 40 L 26cm(H 12 W 15 L 10인치)

Frida - frida kahlo 공물 - 오리지널 Murano Glass OMG

€ 1190,00
klimt_wall_lamp_original_murano_glass_omg_italy_venetian
klimt_wall_lamp_original_murano_glass_omg_italy_venetian2
€ 1190,00
leonardo_gioconda_original_murano_glass_omg_italy_venetian
leonardo_gioconda_original_murano_glass_omg_italy_venetian4
€ 1190,00
table_lamp_original_murano_glass_omg_venetian
table_lamp_original_murano_glass_omg_venetian1
H 45 W 30 L 40cm(H 17 W 11 L 15인치)

테이블 램프 Cezanne - Murano Glass

€ 389,00
piantana_deepblu_cracle_venetian_murano_glass_omg
piantana_deepblu_cracle_omg_dettaglio2
€ 1890,00
piantana_white_cracle_venetian_murano_glass-omg
piantana_white_cracle_dettaglio3_venetian_murano 유리
€ 1890,00
lumino_table_lamp_original_murano_glass_omg_12
lumino_table_lamp_original_murano_glass_omg_1_cromo (1)
€ 329,00
table_lamp_beige_dot_fantasy_chrome_murano_glass_2
table_lamp_white_fantasy_iron_murano_glass_1
H 30 W 30 L 30cm(H 11 W 11 L 11인치)

Fabulus-테이블 램프-오리지널 무라노 유리

€ 389,00
blu_fantasy_chrome_murano_glass_2
table_lamp_beige_black_fantasy_chrome_murano_glass_1
€ 389,00
the_eye_table_lamp_murano_glass_1
the_eye_table_lamp_murano_glass_2
€ 3490,00
Rainbow_table_lamp_murano_glass_1
Sculpture_rainbow_disc_stand_original_murano_glass_omg
€ 3490,00
glass_lamp_original_murano_glass_2
램프_디테일_1
€ 2890,00
1 페이지 2
 

경외감을 불러 일으키는 디자인의 Murano 유리 테이블 램프

테이블 램프가 어떤 방에서든 관심의 중심이 될 수 있다고 믿지 않을 것입니다. 그러나 Murano 유리 테이블 램프의 범위를 살펴볼 때 기쁨과 경이로 진리를 받아 들여야합니다. 테이블 램프가 우리 컬렉션에서 볼 수 있듯이 복잡한 세부 사항과 색상을 가질 수 있다고 상상하기는 어렵습니다. 독특하게 수작업으로 제작 된 모든 작품은 고대 유리 제조 기술만을 사용하는 숙련 된 유리 장인의 작품입니다. 제품에서 여러 색상의 유쾌한 혼합을 표현하는 인기있는 murrina 기술을 느껴보십시오. 따라서 지금 한두 개의 테이블 램프를 주문하고 특별한 것을 소유하십시오!