chalcedony_knot_original_murano_glass_omg31
chalcedony_knot_original_murano_glass_omg7
서로 다른 크기에서 사용할 수

Love Knot Glass Sculpture-오리지널 무라노 유리 Omg

€ 590,00
heart_chalcedony_original_murano_glass_omg
heart_chalcedony_original_murano_glass_omg4
€ 790,00
original_murano_glass_lovers_giftimg_77
연인_칼세도니_무라노_유리
€ 629,00
Strip_to_the_wind_murano_glass_original_omg_99
옥수_매듭_조각_원본_무라노_유리_omg3
€ 629,00
lovers_hug_round_chalcedony_original_murano_glass_omg
lovers_hug_round_chalcedony_original_murano_glass_omg5
€ 690,00
옥수_말_무라노_유리
Horse_original_murano_glass_omg
H 25 W 25 L 9cm(H 9 W 9 L 3인치)

말 머리-옥수 조각-원래 무라노 유리 Omg

€ 1290,00
live_sculpture_tagliapietra_murano_glass_omg_logo_99
love_wave_original_murano_glass_omg22
H 37 W 15 L 9cm(H 14 W 5 L 3인치)

Love Wave-옥수 조각-Original Murano Glass Omg

€ 629,00
sing_abstract_sculpture_original_murano_glass_omg
chalcedony_original_murano_glass_omg_italy_venetian3
€ 1900,00
ail_boat_calcedony_original_murano_glass_omg
항해_보트_칼세도니_original_murano_glass_omg
H 40 W 18 L 35cm(H 15 W 7 L 13인치)

범선-옥수 조각-Original Murano Glass OMG

€ 1829,00
lovers_heart_chalcedony_original_murano_glass_omg
love_heart_조각_chalcedony_original_murano_glass_venetian
€ 690,00
옥수_연인_조각_원본_무라노_유리_99
연인_허그_조각_칼세도니_원래_무라노_유리_베네시안
€ 789,00
Jumping_dolphine_original_murano_chalcedony_glass_1
img_6374.jpg
€ 649,00
스탠딩 달걀 칼세도니 글라스 원래 무라노 글라스
chalcedony_abys__sculpture_original_murano_glass_omg1
€ 529,00
ail_boat_original_murano_glass_venetian_sculpture_chalcedony12
ail_boat_original_murano_glass_venetian_sculpture_chalcedony57
€ 2190,00
옥수_코끼리_오리지널_무라노_유리_99
코끼리_조각_칼세도니_원래_무라노_유리_omg_venetian
€ 690,00
Dancer_rockandroll_murano_glass_omg_99
dance_sculpture_chalcedony_murano_glass_omg22
H 70 W 20 L 10cm(H 27 W 7 L 3인치)

춤-옥수 조각-원래 무라노 유리 OMG

€ 1990,00
three_chalcedony_stones_in_the_abyss_murano_glass_1
into_the_abyss_sculpture_glass_murano_2
H 60 W 20 L 25cm(H 23 W 7 L 9인치)

Into the Abyss-옥수 조각-Original Murano glass Omg

€ 3390,00
moon_fish_chalcedony_glass_original_murano_glass_1
열대어_문_조각_칼세도니_원래_무라노_유리_omg_venetian
€ 1190,00
laid_lovers_chalcedony_murano_glass_1
연인_퓨전_조각_원래_무라노_유리_베네시안
€ 790,00
calla_flower_original_murano_glass_omg_99
옥수_매듭_조각_원본_무라노_유리_omg4
€ 1690,00
double_curly_chalcdony_original_murano_glass_omg
double_curly_chalcdony_original_murano_glass_omg6
€ 1900,00
chalcedony_bull_original_murano_glass_1
Bull_sculpture_chalcedony_original_murano_glass_omg_venetian
H 18 W 24 L 26cm(H 7 W 9 L 10인치)

황소-옥수 조각-원래 무라노 유리 OMG

€ 890,00
돌고래_베이스_calcedony_original_murano_glass_omg
돌고래_onbase_calcedony_original_murano_glass_omg5
€ 1390,00
vovo_chalcedony_glass_murano_1
옥수_abys__sculpture_original_murano_glass_omg
H 19 W 24 L 10cm(H 7 W 9 L 3인치)

Abyss-옥수 조각-Original Murano Glass OMG

€ 549,00
tortoise_chalcedony_original_murano_glass_omg
tortoise_chalcedony_original_murano_glass_omg1
€ 689,00
조각_심장_원본_무라노_유리_omg_venetian
조각_하트_원본_무라노_유리_omg_venetian_detail
€ 1529,00
saturn_blue_chalcedony_murano_glass_1
saturn_blue_chalcedony_murano_glass_4
€ 1190,00
glass_violin_original_murano_glass_omg_sculpture_chalcedony_omg
바이올린_원본_무라노_유리_omg_venetian_gift2
€ 5900,00
original_murano_glass_abstract_lovers_조각
연인들_original_murano_glass_omg_venetian_gift
H 80 W 18 L 14cm(H 31 W 7 L 5인치)

연인-calcedony 조각-Original Murano Glass Omg

€ 3900,00
double_dolphins_chalcedony_1
two_dolphins_on_base_sculpture_chalcedony_original_murano_glass_omg_venetian
€ 2900,00
Dolphine_on_vawe_original_murano_glass_chalcedony
1455483756378
H 30 W 22 L 28cm(H 11 W 8 L 11인치)

Jumping Dolphin-옥수 조각-Original Murano Glass Omg

€ 1390,00
two_chalcedony_stones_in_the_abyss_murano_glass_1
조각1_murano_original_glass_omg_img_0171
H 44 W 22 L 15cm(H 17 W 8 L 5인치)

Into the Abyss-옥수 조각-Original Murano glass Omg

€ 2900,00
chalcedony_fish_original_murano_glass_1
1455442444808
€ 890,00
ray_fish_skate_batoidea_sculpture_chalcedony_original_murano_glass_omg_venetian.22jpg
ray_fish_skate_batoidea_sculpture_chalcedony_original_murano_glass_omg_venetian
€ 1290,00
열대어_on_base_sculpture_chalcedony_original_murano_glass_omg_venetian
열대어_on_base_sculpture_chalcedony_original_murano_glass_omg_venetian3
€ 890,00
더블돌핀_칼세도니_조각_무라노_유리
1455484629505
€ 1900,00
chalcedony_family_original_murano_glass_art_1
family_sculpture_original_murano_glass_venetian
€ 2490,00
stone_chalcedony_original_murano_glass_omg
stone_chalcedony_original_murano_glass_omg6
€ 1889,00
옥수_바이올린_조각_원본_무라노_유리_omg
칼세도니_조각_원래_무라노_유리8
€ 5900,00
double_shark_chalcedony_sculpture_original_murano_glass_1
sharks_on_base_sculpture_chalcedony_original_murano_glass_omg_venetian
€ 3500,00
shark_hammershark_murano_glass_1
145554976071
H 35 W 45 L 47cm(H 13 W 17 L 18인치)

귀상어 상어-옥수 조각-Original Murano Glass Omg

€ 1900,00
chalcedony_family_original_murano_glass_99
1455486730406
H 40 W 45 L 30cm(H 15 W 17 L 11인치)

Armony Family-칼세도니 조각-Original Murano Glass OMG

€ 1900,00
batoidea_ray_fish_original_murano_glass_99
1455446360550
€ 3900,00
chalcedony_dance_original_murano_glass_99
img_3971.jpg
€ 790,00
1 페이지 2
 

유리와 옥수로 만든 예술 조각, 미네랄과 금속 산화물; 유리는 옥수로 1200도에서 녹고 600-700도에서 마스터에 의해 모델링됩니다. 

개체는 연마 바퀴와 사암으로 추울 때 잘리고 예술가의 서명이 있습니다.
칼세도니 유리의 모습은 물체에 초현실적 인 효과를주고 관찰자의 위치에 따라 조명 효과와 다양한 색상으로 작품을 생동감 있고 움직입니다.